Księga Przychodów i Rozchodów

Opublikowano 03.01.2018

KPiR to forma prowadzenia księgowości, która obowiązuje osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki cywilne, jawne i partnerskie, których właścicielami są osoby fizyczne, do wysokości przychodów 1.200.000 euro.

KPiR jest ewidencją przychodów i rozchodów. Podatnik zapisuje w niej dokonaną sprzedaż, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, które są związane z prowadzoną działalnością. Księga składa się z 16 kolumn o określonych zawartościach ułożonych w określonej kolejności. Zawierają one m.in. takie informacje jak nazwę kontrahenta, datę i numer dowodu księgowego, a także wartości sprzedaży lub zakupu. Przychody lub koszty są kwalifikowane do odpowiedniej kolumny księgi w zależności od ich rodzaju (np. sprzedaż towarów lub usług, pozostałe przychody, zakup towarów, środków trwałych, czy zapłata wynagrodzeń). Na podstawie księgowanych zdarzeń gospodarczych można określić wysokość przychodów i kosztów miesięcznych, a dalej podstawę opodatkowania.

Księga ma charakter narastający, dlatego też w każdym kolejnym miesiącu należy ująć przychody i koszty z poprzednich okresów. Ewidencja ta służy więc głównie do prawidłowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zarówno w poszczególnych okresach, jak i na koniec roku. Może ona również spełniać rolę narzędzia informacyjnego dla przedsiębiorcy, lub księgowego, który na jej podstawie może dokonywać analizy zmian wielkości kosztów/przychodów na przestrzeni roku.

KPiR można prowadzić w formie papierowej (co jest dość czasochłonne), bądź elektronicznej, za pomocą odpowiedniego programu księgowego, z obowiązkiem sporządzania miesięcznych wydruków.

Korzystając z ewidencji w KPiR podatnik może wybrać jedną z dwu form opodatkowania: zasady ogólne i podatek liniowy.