Zasady ogólne – skala podatkowa

Opublikowano 09.01.2018

Zasady ogólne – skala progresywna to jedna z podstawowych form opodatkowania i polega na obliczeniu podatku według skali podatkowej. Wiąże się z prowadzeniem Księgi Przychodów i Rozchodów, bądź Ksiąg Handlowych oraz ze znajomością przepisów prawno-podatkowych (choćby w celu kwalifikowania kosztów).

Ogólna forma opodatkowania przypisywana jest „z urzędu” rozpoczynającym działalność gospodarczą osobom fizycznym, w przypadku nie zgłoszenia w urzędzie skarbowym innej formy opodatkowania. Opodatkowanie na zasadach ogólnych niesie za sobą rozbudowane obowiązki księgowe i ewidencyjne. Podatnik zobowiązany jest prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów oraz ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia. W przypadku firm, których dochody przekroczyły 800 euro, obowiązkowe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Podstawą opodatkowania jest dochód (różnica przychodów i kosztów podatkowych), pomniejszony o różne odliczenia (np. składki ZUS). Podatek wynosi 18% i pomniejszany jest o wolną kwotę od podatku 556,02zł oraz o opłacone składki zdrowotne. W przypadku nadwyżki – ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania, podatek oblicza się według stawki 32%. Płatność podatku miesięczna lub kwartalna, bez konieczności składania okresowych deklaracji.

Podstawą opodatkowania jest przychód pomniejszony o koszty związane z prowadzoną działalnością. Istnieje możliwość korzystania z różnorakich ulg podatkowych, odliczania składek ZUS, strat z lat poprzednich oraz możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

Dochód powyżej kwoty 85.528 zł opodatkowany jest znacznie wyższym 32% podatkiem.

Będąc podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych można, lub czasami trzeba zarejestrować się jako czynny podatnik podatku VAT. Wtedy równolegle należy rozliczać i odprowadzać do US podatek dochodowy od osób fizycznych (korzystając ze z zasad ogólnych opodatkowania) oraz odrębnie rozliczać i opłacać podatek od towarów i usług – VAT.