Podatek liniowy

Opublikowano 06.01.2018

Wybór formy liniowej podatku dedykowany jest wyłącznie dla podatników – osób fizycznych – osiągających wysokie kwoty dochodów rocznych. Ewidencję księgową należy prowadzić za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ksiąg Handlowych.

Podatnik korzystający z powyższej formy opodatkowania zobowiązany jest prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów oraz ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia. Przy dochodzie powyżej 2 000 000 € obowiązują Księgi Handlowe, które są najbardziej zaawansowaną formą ewidencji księgowej. W przypadku podatku liniowego każda złotówka dochodu (bez względu na jego wysokość) opodatkowana jest według identycznej stawki podatkowej, która wynosi 19%. Odliczeniu od dochodu podlegają składki społeczne ZUS oraz straty z lat poprzednich. Obliczony podatek można obniżyć o opłacone składki zdrowotne. Obowiązek opłacania zaliczek do US może być miesięczny, kwartalny lub w formie uproszczonej (tylko w ściśle przewidzianych przypadkach). Forma uproszczona polega na opłacaniu podatku w wysokości 1/12 kwoty obliczonej w wysokości 19% od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu za rok poprzedni.

Niższy podatek przy wysokich dochodach (w porównaniu z podatkiem obliczanym zgodnie ze skalą podatkową).

Brak możliwości odliczenia wolnej kwoty od podatku, ulg, podatkowych oraz wspólnego rozliczania się z małżonkiem, bądź dzieckiem.

Będąc podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych można, lub czasami trzeba zarejestrować się jako czynny podatnik podatku VAT. Wtedy równolegle należy rozliczać i odprowadzać do US podatek dochodowy od osób fizycznych (korzystając z liniowej formy opodatkowania) oraz odrębnie rozliczać i opłacać podatek od towarów i usług – VAT.