Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

Opublikowano 05.01.2018

Podatek CIT (z j. ang. Corporate Income Tax) to podatek od dochodów przedsiębiorstw, tj. od osób prawnych oraz spółek. Podmiotami tego podatku są wszelkie osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji. Przedmiotem opodatkowania w podatku CIT jest dochód, tj. nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Stawka podatku wynosi obecnie 19%. Pierwszym etapem rozliczenia z Urzędem Skarbowym jest zapłata zaliczek w formie miesięcznej, kwartalnej, bądź w formie uproszczonej. Natomiast rozliczenie podatku następuje po zakończeniu roku podatkowego. Podatnicy składają wtedy wstępne zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (straty) do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacają podatek należny albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą dotychczas wpłaconych zaliczek.

Zeznanie o ostatecznej wysokości dochodu podatnicy są obowiązani złożyć w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania, nie później jednak niż przed upływem dziewięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Podatnicy z reguły obowiązani są również do dołączenia do zeznania rocznego bilansu i rachunku wyników wraz z opinią i raportem audytora oraz odpis uchwały walnego zgromadzenia. Spółki kapitałowe w zakresie prowadzonej ewidencji nie mają wyboru – zobowiązane są prowadzić księgi rachunkowe.

W momencie zarejestrowania się do podatku VAT równolegle należy rozliczać i odprowadzać do US podatek od towarów i usług VAT.